Info

Voorstelling

De leden van de vzw Gebcai zijn in België en/of op vraag van Belgische opdrachtgevers actief in de afhandeling van schadegevallen BOAR* in het kader van verzekeringspolissen.

Al de leden voldoen aan statutaire criteria op het vlak van studieniveau en van beroepservaring. De vzw Gebcai is lid van de Europese vereniging Fuedi die nationale organisaties groepeert van experten BOAR*

* BOAR: brand, ongevallen, allerlei risico’s 

Opdracht

De vzw Gebcai heeft als doel :

Naast deze grotendeels permanente doelstellingen moet nog een tijdelijke opdracht vermeld worden, die ten andere aan de basis lag van de omvorming in 2007 van een feitelijke vereniging naar een vzw. In het kader van de nationale wetgeving (o.a. de wet van 24 september 2006 betreffende het voeren van een titel) zal Gebcai zich namelijk inzetten voor de erkenning van de titel van “ expert schaderegelaar BOAR “, en voor de bescherming ervan.

Bestuursorgaan

Na de Algemene Vergadering  van 11 juni 2021 is het Bestuursorgaan als volgt samengesteld :

Dhr. Gustaaf Cannaerts  blijft Directeur Opleiding & Training

Dhr. Paul Pattyn is Directeur belast met het dagelijks bestuur 

Dhr. Hugo De Cooman is Directeur Communicatie

Statuten

De statuten werden enkel in het Nederlands neergelegd. Deze versie is dan ook het referentiedocument. 

De nieuwe statuten 2021, opgesteld in het kader van de nieuwe wetgeving en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 oktober 2021 kan u  hieronder downloaden

DOWNLOAD DE STATUTEN >>

Intern reglement

Ook van het intern reglement is de Nederlandstalige versie het referentiedocument. 

Dit reglement werd ook aangepast naar aanleiding van de vernieuwing van de statuten. 

DOWNLOAD INTERN REGLEMENT>>

De deontologische code is een bijlage van het huishoudelijk reglement. 

DOWNLOAD DEONTOLOGISCHE CODE>>

Hoe lid worden?

Voor iemand die lid wil worden van de vzw Gebcai is het aangewezen het uittreksel te lezen uit de statuten en uit het intern reglement

UITTREKSEL STATUTEN >>

Het herneemt de toepasselijke artikels uit de beide documenten, die de voorwaarden en modaliteiten beschrijven om lid te worden. Daarna volstaat het de richtlijnen te volgen hernomen op twee in te vullen formulieren: 

DOWNLOAD TOETREDINGSAANVRAAG >>

DOWNLOAD BIJLAGE TOETREDINGSAANVRAAG >>