Onderstaande regeling is van toepassing op de website van de vzw GEBCAI. Door deze website te gebruiken verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Aansprakelijkheid


De vzw GEBCAI en zijn informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en op zorgvuldige analyse. De vzw GEBCAI en zijn informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De vzw GEBCAI is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling ook, die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch voor fouten of vergissingen. Ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of van derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade, voor winstderving of verlies van opportuniteit, noch voor eender welke schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site, en dit zelfs indien de vzw GEBCAI gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het kan dat de vzw GEBCAI of een aanverwante dienst een link plaatst naar een andere website dewelke interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. In dit geval is ze niet verantwoordelijk voor de inhoud verstrekt door die link noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy


De vzw GEBCAI verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van lezers die via deze webstek met haar contact nemen, alleen aan te wenden voor eigen gebruik, en ze niet met derden te delen.