Nieuws


15 mei 2013

De vzw Gebcai hecht veel belang aan de kwaliteit van het werk dat haar leden verrichten. Met dat voor ogen werd op 15 mei 2013 een aanvraag ingediend tot erkenning van de beroepstitel van "Expert Schaderegelaar". Conform de kaderwet van 24-09-2006, werd ze gericht tot Mevrouw S. Laruelle, Minister van zelfstandigen en KMO’s.

De erkenning wordt gevraagd op basis van voorwaarden die zowel verband houden met het studieniveau als met de beroepservaring van de expert.

13 september 2013: Gala Avond 50 jarig bestaan

De viering van het 50-jarig bestaan van Gebcai had plaats in het Paleis de Koloniën in Tervuren. Er namen ruim zeventig leden aan deel, waarvan ongeveer de helft samen met hun partner. We waren verheugd met de aanwezigheid van een tachtigtal genodigden en confraters niet-leden.

De gelegenheidstoespraak werd gehouden door Professor K. Van Hulle, gewezen Hoofd van de afdeling Verzekeringen en Pensioenen van de Europese Commissie. De vrolijke noot werd gebracht door Bert Kruismans, stand-up comedian. Aan twee leden van het eerste uur, Dhr. Jean de Ryckere en Bernard Van Balberghe, werd een bijzondere hulde gebracht. Ze zijn beiden nog altijd actief, en nog lid van de vereniging.

13 januari 2015 : Vergadering op het Kabinet van Minister W. Borsus

Samen met een afvaardiging van ABEX werd Gebcai ontvangen door een kabinetsmedewerker van Dhr. W. Borsus, de nieuwe Minister van o.a. Zelfstandigen en KMO’s. Bij het begin van de nieuwe legislatuur, werden er de beleidslijnen uiteengezet.

Met betrekking tot ons dossier met het oog op de bescherming van de titel, werd ons meegedeeld dat, vooraleer de openstaande aanvragen verder te behandelen, de Minister wenst te wachten op de verschijning van een nieuwe Europese richtlijn omtrent de reglementering van bepaalde beroepen ( ter vervanging van de richtlijn 2005/36/EC ).

24 april 2015: AV

De Algemene Vergadering 2015 had plaats in het Château de Limette te 1342 Limelette, in aanwezigheid van 56 leden of kandidaat-leden. Conform de statuten was er de tweejaarlijkse vervanging van de helft van de bestuurders. Dhr. Cannaerts, Demeulenaere en Maes werden opnieuw verkozen. Dhr. Nolden, nieuw verkozen, neemt de plaats in van Dhr. Duyckaerts die zijn mandaat wenste te beëindigen.

Het verslag van de vergadering kunt u lezen in de ledenruimte.

27 augustus 2015: Aansluiting bij FVB

Op 27-08-2015 ondertekende de Voorzitter een associatie-overeenkomst met FVB, de Federatie Vrije Beroepen. De vzw Gebcai was al lid van Unplib, de zelfstandigenorganisatie van UCM, en is voortaan dus ook aangesloten bij de Vlaamse afdeling binnen Unizo. Ze wordt daarmee de 29ste beroepsorganisatie, lid van FVB.

19 en 20 mei 2016: AV FUEDI (The European Federation of Loss Adjusting Experts)

In uitvoering van het jaarlijks draaiend voorzitterschap wordt Dhr. G. Cannaerts ir., de nieuwe voorzitter van FUEDI ( samen met zijn collega uit het Groot Hertogdom Luxemburg ).

27 mei 2016 : AV

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Gebcai had plaats in het LINDNER hotel in Antwerpen. Het verslag ervan kunt u lezen in de ledenruimte. 

28 april 2017 : AV

De Algemene Vergadering had dit jaar plaats in de Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden.

Er werden wijzigingen goedgekeurd aan de statuten, aan het huishoudelijk reglement en aan de deontologische code. De gewijzigde versie van deze documenten leest u op onze website onder de tab INFO.

Er werden ook nieuwe bestuurders verkozen, de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur leest u ook onder de tab INFO. De Raad verkoos Dhr. Paul Schillebeekx, ing. MSc, tot nieuwe voorzitter.

De powerpoint van de uiteenzettingen staat in de ledenruimte.

FUEDI Titels

In 2014 werden NLAE titels verleend aan de Heren L. de Looz Corswarem, E. De Meulemeester, M. Fostier, T. Pollet, L. Reynaert, W. Roggeman en J. Tormo Terol. In een tweede sessie behaalde de Heer F. Huibers de NLAE titel en de Heren D. Delbaere en L. Van De Schueren die van ELAE.

In 2015 slaagden de Heren C. Lacroix, C. Ruts, D. Dodemont en S. Bout in het examen NLAE en de Heer T. Pollet in dat van ELAE.

In 2016 werden NLAE titels verleend aan Mevrouw B. Peeters en aan de Heren C. De Clerck en T. Rillaers. De Heren M. Fostier en C. Ruts behaalden de ELAE titel.

Studienamiddagen

De vzw Gebcai organiseert studienamiddagen, minstens één per kwartaal. In de ledenruimte is een overzicht hernomen van de behandelde onderwerpen vanaf 2006.