Voorstelling

De leden van de vzw Gebcai zijn in België en/of op vraag van Belgische opdrachtgevers actief in de afhandeling van schadegevallen BOAR* in het kader van verzekeringspolissen.
Al de leden voldoen aan statutaire criteria op het vlak van studieniveau en van beroepservaring.De vzw Gebcai is lid van de Europese vereniging Fuedi die nationale organisaties groepeert van experten BOAR*

* BOAR: brand, ongevallen, allerlei risico’s 


Opdracht

De vzw Gebcai heeft als doel :
  • het vertegenwoordigen van de beroepsexperten BOAR op nationaal en op internationaal vlak,
  • de verdediging van de collectieve belangen van de leden,
  • het organiseren van opleidingen en voortgezette vorming,
  • het opstellen van een gedragscode en het toezicht op het naleven ervan organiseren.
Naast deze grotendeels permanente doelstellingen moet nog een tijdelijke opdracht vermeld worden, die ten andere aan de basis lag van de omvorming in 2007 van een feitelijke vereniging naar een vzw. In het kader van de nationale wetgeving (o.a. de wet van 24 september 2006 betreffende het voeren van een titel) zal Gebcai zich namelijk inzetten voor de erkenning van de titel van “ expert schaderegelaar BOAR “, en voor de bescherming ervan.

Raad Van Bestuur

Na de Algemene Vergadering van 28 april 2017 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld :
  • Voorzitter : Dhr. Paul Schillebeekx
  • Ondervoorzitter : M. Philippe Maes
  • Schatbewaarder : Dhr. Eddy Mandervelt
  • Leden : Dhr. Ward Brems, Dhr. Bart Broucke, M. Daniel Demeulenaere, M. Marc Eloot, Dhr. Guido Nolden
Dhr. Gustaaf Cannaerts wordt Directeur Opleiding & Training


Statuten

De statuten werden enkel in het Nederlands neergelegd. Deze versie is dan ook het referentiedocument. 

Download de statuten >>



Huishoudelijk reglement

Ook van het huishoudelijk reglement is de Nederlandstalige versie het referentiedocument.

De deontologische code is een bijlage van het huishoudelijk reglement. 

Download DEONTOLOGISCHE CODE>>



Hoe lid worden?

Voor iemand die lid wil worden van de vzw Gebcai is het aangewezen het uittreksel te lezen uit de statuten en uit het huishoudelijk reglement

Uittreksel statuten >>


Het herneemt de toepasselijke artikels uit de beide documenten, die de voorwaarden en modaliteiten beschrijven om lid te worden. Daarna volstaat het de richtlijnen te volgen hernomen op twee in te vullen formulieren: 

Download toetredingsaanvraag >>

Download bijlage toetredingsaanvraag >>